20-03-10

De republikeinse gezagsdragers moeten het leger helpen

Het centrale bestuur van het Dijledepartement was eind 1798 ontstemd over de lafheid van de gemeentelijke bestuurders, die wegvluchtten bij het naderen van het republikeinse leger. Was dit omdat ze heimelijke sympathieën haden voor de Boerenkrijgers, of omdat ze bang waren voor represailles van de brigands, als ze het Franse leger hielpen, of omdat ze opzagen tegen de geweldige rompslomp en verstoring van het dagelijks leven, die het verzorgen, voeden en inkwartieren van soldaten met zich meebracht?

VRIJHEID                                                     GELIJKHEID                                                                                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De Centrale Administratie van het Dijledepartement

 Ons is ter ore gekomen dat municipale agenten en adjuncten in de plattelandsgemeenten van dit departement zich verschuilen bij het naderen van de troepen, hetgeen verhindert om hen ordelijk in te kwartieren en hen van de nodige levensmiddelen te voorzien, en de uitvoering verhindert van de bevelen van de militaire chefs en commandanten ;

Overwegende dat een dergelijk gedrag zeer laakbaar is, omdat ze de militaire operaties bemoeilijkt en de burgers aan zeer zware ongemakken en overlast onderwerpt,  et dat het dringend is daaraan te verhelpen;

Overwegende dat het de plicht is van elke openbare ambtenaar om in dergelijke omstandigheden op zijn post te blijven, vooral wanneer een beschermende krijgsmacht zijn intrede doet in een gemeente;

Gezien zijn besluit op datum van gisteren, dat aan de municipale agenten en adjuncten oplegt om, onder hun verantwoordelijkheid, de militaire chefs te instrueren omtrent de gang en het naderen van de Brigands;

Gehoord de commissaris van het Direcoire exécutif;

BESLUIT:

1)       Het wordt uitdrukkelijk verboden aan municipale agenten en adjuncten om hun post te verlaten bij het naderen van het republikeinse leger.

2)       Het wordt hen opgedragen om, van zodra een legerkorps in hun gemeente arriveert, de organisatie van de inkwartiering te regelen, alsook de nodige levensmiddelen ter hand te stellen, en de militaire chefs bij te staan in de uitvoering van de maatregelen en operaties, waarmee ze belast zijn, en waarvoor hun interventie nuttig wordt geacht;

3)       Zij die zich verschuilen en weigeren deze plichten op zich te nemen, zullen aangeklaagd en vervolgd worden als wetsovertreders en medeplichtigen van de Brigands;

4)       De militaire chefs wordt toegestaan om ten huize van hen een gewapende macht te logeren, die op hun kosten zal onderhouden worden;

5)       De Commissarissen van het Direcoire exécutif bij de municipale administraties zullen toezien op de uitvoering van dit besluit, en zullen de agenten en adjuncten die deze beschikkingen overtreden, aangeven bij deze administratie;

6)       De bevelvoerende generaals en militaire commandanten worden uitgenodigd om van hun kant diegenen aan te wijzen die zich verschuilen of weigeren hun functies te vervullen;

7)       Dit besluit zal gedrukt worden op een voldoende groot aantal exemplaren om, door de inzet van de commissarissen bij de municipaliteiten, verdeeld te worden aan elke municipale agent en adjunt; het zal gestuurd worden naar de bevelvoerende generaal van het departement;

Besloten ter zitting in Brussel, op 6 nivose jaar 7 (26 december 1798)

Aanwezig de burgers ANNEMANS, voor de voorzitter; VAN HELMONT;  D' ELDEREN; GLIBERT, bestuurders.; MALLARME, commissaris van het Direcoire Exécutif. en VAUTHIER, secretaris-generaal.

_________________________________________________________________________________

 Brussel, Drukkerij TUTOT, Naamse Straat, Nr. 940.

 

De commentaren zijn gesloten.