07-02-12

Militaire executie

Beminde vrinden,

 

Die meyer, schepenen, ende regeerders van den dorpe van Neerlinter

Sult in conformiteyt van de Gedeputeerden ordre ende resolutie fourneren, ende leveren tegens den 17 october 1745, wesende zondaghe toekomende, ter ses uren smorgens precies, omtrent den barriere tot Bautersem, vier goede wagens ingespanne met vier goede peerden, ende op ideren in uwen dorpe op laeden 120 bussele stroye, 20 pont de bussel ende als Ul. aldaer sult wezen op de voorsz. ure, soo sal Ul. daer instantelyck d' advertentie koemen doen aen den heere hooft-meyer, om alsdan van hem de voordere ordre mondelinghe te ontfangen, alles op pene van Militaire Executie, ende arbitraire correctie tot laste der dafaillanten van des te doen en wilt in geene foute ofte gebrecken blyven, want men des niet-tegenstaende t' uwen dobbelen koste andere sal fourneren ende leveren,

geschreven binnen die Stadt Thienen, desen 15 october 1745

Bron: SchepengriffieVlaams-Brabant (Neerlinter), nr. 7478

De miltaire leveringen door de bevolking aan de legers, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1745-1748), waarvan de orders altijd voorafgegaanworden door "lieve vrienden"...

19:38 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-12

Dood aan de Vijgen!

In een brief aan de Geheime Raad, beschrijft de meier van Budingen de gebeurtenissen die zich op  2 september 1792 afgespeeld hebben. Een groep mensen uit Neerlinter, gewapend met grote ijzeren stokken, zijn ingebroken  in het huis van de schepen-voorzitter van Budingen, terwijl ze “Leve Vandernoot”(1) en patriottische liederen zongen. Ze schreeuwden dat ze de vijgen(2) en de Vonckisten(3) zouden doden.

Dezelfde groep ging dan naar een cabaret, waar ze dezelfde bedreigingen uitten,  ruiten, tafels, potten en pinten braken en ze in de rivier wierpen. Hetzelfde troepje schelmen heeft ook excessen in Zoutleeuw bedreven. Het bestaat uit dezelfde mensen die, tijdens de Revolutie (4), gruweldaden hebben begaan, het huis van de genoemde meier in brand hebben gestoken en hem zo bedreigde, dat hij zijn heil in de vlucht diende te zoeken.

(1)     Conservatieve voorman van de Brabantse Revolutie

(2)     Oostenrijks- of keizergezinden

(3)     Aanhangers van Vonck, progressief voorman van de Brabantse Revolutie, weldra vervolgd door de conservatieven o.l.v. Vandernoot

(4)     De Brabantse Revolutie (1789-1790), waarbij de Zuidelijke Nederlanden zich van het Oostenrijks-Habsburgse Rijk afscheurden en hun zelfstandigheid uitriepen

17:04 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bevrijding van een moordenaar in Geetbets

Brussel, 4 september 1793, Protocol van de Geheime Raad.

De meier van Geetbets, ’s Heeren, schrijft dat zijn voorganger een mandaat tot prise de corps had ten laste van Martin Roelandts.  Deze is er niet voor teruggedeinsd  op  1 november 1792 opnieuw in de jurisdictie van Geetbets op te duiken, om een tweede moord te plegen op de persoon van Jean Lejeune, sergeant van genoemd dorp. Hij is eind juli van dit jaar opnieuw in de jurisdictie van Geetbets verschenen,  toen de meier van Geetbets van de rechters van deze gemeentet een vernieuwing van het arrest tot gevangenname heeft verkregen.

Genoemde Roelandts werd door de sergeant van Geetbets opgepakt, met de hulp van de sergeant van Budingen, alsook van de patrouillanten van Budingen. Toen ze bij het dorp Oplinter kwamen, met hun gevangene die ze naar de Halse Poort begeleidden, werden ze aangevallen door een groot aantal boeren, gewapend met stokken en musketten. Ze bevrijdden de gevangene en losten enkele musketschoten op de sergeanten, waardoor die gedwongen werden de vlucht te nemen.

Dergelijke excessen dienen ten allen prijzen vervolgd te worden, uit angst dat de straffeloosheid de schuldigen nog meer zou aanmoedigen.

De Geheime Raad vraagt dat zijne Koninklijke Hoogheid [de landvoogd van de Oostenrijkse keizer] orders geeft om hen te straffen en de openbare orde te herstellen.

 Bron: ARA, Geheime Raad, 582/A

-Dit verhaalt speelt zich af ten tijde van de Oostenrijkse Restauratie, tussen medio 1793 en medio 1794, na afloop van de eerste Franse bezetting. We weten niet in hoeverre hier politieke motieven speelden, waarschijnlijk wel, omdat het slachtoffer de sergeant van Geetbets was, een politionele vertegenwoordiger van het Oostenrijkse regime. Ook is het moeilijk denkbaar dat de bevolking een moordenaar  van gemeen recht uit eigen beweging zou bevrijden.-

12:19 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Patriotten in Budingen

Blijkens de bijkomende inlichtingen voor de Geheime Raad die substituut-procureur-generaal Schepmans in Budingen ingewonnen heeft, houdt de pastoor van dit dorp, genaamd Jacobs, er allarmerende en verontrustende opvattingen op na. Ja, hij zou zelfs beledigende ideeën hebben ten aanzien van de religie en Zijne Majesteit: hij zegt openlijk dat “ zij die geloven in Leopold*, geloven in de duivel en de hel”. Hij verwacht binnen acht dagen de patriotten.

Een zekere Cuypers, ex-kapitein van de patriotten en pachter van de Abdij van Heilissem, heeft op 6 januari een patriottische kokarde op zijn hoed gedragen.

Dit alles wijst op plannen voor een nieuwe opstand, zodat het erop aankomt op te treden tegen deze verstoring van de openbare orde.

Uit een rapport van de Geheime Raad in Brussel, 26 februari 1792.

Bron: ARA, Geheime Raad, 582/A.

*Leopold II, Oostenrijks-Habsburgse keizer, die in 1790 zijn kinderloze broer Jozef II was opgevolgd.

11:25 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |