30-11-13

Schepenen van Neerlinter in de middeleeuwen

1285

Daniël de Rora, Lambrecht van Hertrike, Willem van Score, Willem Beghinen, Sebastiaan de Atrio, Renier van Goethuizen, Willem van Crodenpoel

1291

Willem van Score, Geraard de Broke, Willem van Crodenpoel, Hendrik van Mere, Geraard, zoon van Heilwig Villica, Renier de Spelove, Willem Rurken

1317

Lambrecht van Kasselaar, Eustachius van Goethuizen, Willem Vos, Pieter de Winkele, Jan de Brule, Godevaard Smesters

1374

Lambrecht Ymmen, Willem Andries, Jan van Ertrike, Everaard vanden Opstalle, Willem van Laar

1398

Wouter Claes, Wouter Boelarts, Godevaart Ausems, Jan van Crodenpoel, Hendrik vanden Broeke, Jan Vos

1400

Wouter Claes, Godevaert Ausems, Jan Vos, Jan van Ertrike

1419

Jan Vos, Jan van Ertrike, Jan vanden Broeke, Wouter Boelaerts, Geraard Jans, Jan Scoinjans, Lambrecht van Ertrike

1425

Jan Vos, Jan vanden Broeke, Geraard Jans, Jan Scoenjans

1433

Geraard Jans, Jan Verlaieren, Geraard van Ertrike, Michiel vanden Berghe

1446

Willem Laps, Geraard van Ertrijke, Michiel vanden Berghe, Godevaard Ausems, Lambrecht Taelmans, Wouter van Ertrijke

1463

Wouter van Eertricke, Geraard van Goethuizen, Bartholomeus Ausems, Otto Ymmen

1470

Bartholomeus Ausems, Hendrik vander Balct, Wouter vanden Broecke, Wouter Laps

1471

Bartholomeus Ausems, Hendrik vander Balct, Wouter Laps, Willem Sillen

1472

Hendrik vander Balct, Bartholomeus Ausems, Wouter vanden Broecke, Wouter Laps, Willem Sillen

1507

Hendrik Ausems, Pieter vander Roeren, Renier van Wange, Joost Mertens, Robijn van Grieken, Geraard vanden Hove

----------

Bron: H. DELVAUX, Inventaris van het archief der abdij Maagdendaal te Oplinter, Brussel, 1965.

(individuele schepenen t.e.m. Hendrik vander Balct verwerkt)

13:36 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-13

Laudaverunt Helvidis, Fauca et Maria

  • Pierre, ridder, en Guy, zijn broer, schenken in 1227 aan de abdij van St.-Hubert terciam partem mansi indominicati...cum banno et justicia, ventis, vestituribus, terris, redditibus et omnibus commodiis et pertinentiis (het derde deel van de domaniale reserve...met bannum en rechtspraak, verkopingen, inbezitstellingen, gronden, inkomsten en alle aan- en toebehoorten)
  • zoals de broers Petrus, ridder, en Guido het goed bezaten, evenals hun voorouders. Zij, noch hun erfgenamen behouden geen enkel recht in voornoemd dorp, praeterquam homagium heredum Therrici, monachi (behalve het leen van de erfgenamen van Thierry, de monnik)
  • laudavit et approbavit uxor predicti Petri militis: de echtgenote van Pierre, ridder, keurt de schenking goed
  • laudaverunt Heluidis, Fauca et Maria, sorores predictorum Petri militis  et Guidonis fratrum: Helvidis, Fauca en Maria, zusters van Petrus, ridder, en Guy, broers, keuren de schenking goed
Charters van Saint-Hubert, p. 248

----------

mansus indominicatus: manse seigneurial

bannus: recht om te bevelen, overheidsgezag

iustitia: rechtspraak

cum ventis: verkopingen?

vestituribus: waarschijnlijk investituribus?

redditus, -us (vierde verbuiging): inkomsten

penitus: absoluut, tout à fait

praeterquam: behalve

homagium: leen(hulde)

laudare: approuver, goedkeuren

approbare: goedkeuren

15:14 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vercijnzing van grond in 1221

Theodericus, abt van Saint-Hubert en het gezamenlijke klooster van dezelfde plaats, eeuwige groet aan allen die deze tekst zullen zien of horen.

Dat allen weten dat wij 101 dagwand grond hebben overgedragen aan de mensengemeenschap van het dorp Proviseux, alsmede aan hun erfggenamen; grond die zij eeuwig mogen bewerken. 60 dagwand zijn afkomstig uit de heerlijke reserve van Eberneycurt, de overige 41 dagwand uit de grond van de H. Maria, gelegen op het grondgebied van Eberneycurt...

Voornoemde personen en hun erfgenamen die deze gronden zullen houden, zullen elk jaar voor elke dagwand één mina rogge en één mina haver...en twee denieren cijns betalen. Deze zal betaald worden bij het feest van de H. Remigius, in het begin van oktober aan de meier...

...Gezegde personen hebben voornoemde grond ontvangen onder deze voorwaarde, dat, indien zij bij het verstrijken van de gestipuleerde termijn hun verplichtingen niet zijn nagekomen, de kerk van H. Maria van Eberneycurte de gronden die deze personen van deze kerk in jaarlijkse cijns houden, mogen aanslagen...

 

(vertaling uit het Latijn)

G. KURTH, Chartes de l' abbaye de Saint)Hubert en Ardenne, Brussel, 1903, p. 228-229.

----------

mansus indominicatus: heerlijke reserve, grond die de heer zelf laat bewerken

mina: inhoudsmaat voor granen

villicus: meier, ambtenaar van een heerlijkheid

saisire: in beslag nemen

10:51 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-13

Ridderlijke vrijgevigheid voor Maagdendaal - 1237

In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik, Geraard, ridder, gezegd van Kraainem, aan allen tegenwoordig en toekomstig, wil dat het volgende geweten is. Met het oog op de goddelijke voorzienigheid heb ik geschonken aan het klooster Maagdendaal gelegen in Linter, 12 bunder bos in dezelfde plaats, 7 bunder grond gelegen omtrent hogergenoemde plaats naar Linter toe, 2 bunder grond gelegen omtrent de plaats die Luttelbosch wordt genoemd, 7 bunder weiden gelegen op de plaats die Ellesbruc genoemd wordt, en 5 bunder weide naast de Gete. Zij mogen dit voor de eeuwigheid bezitten, met goedkeuring van mijn echtgenote Maria en mijn zonen, Renier, ridder, en Arnold, die samen met mij hogergenoemde goederen boven het altaar van het gezegde klooster hebben overgedragen met ineengevouwen handen boven het boek, met dien verstande nochtans dat ik als teken van mijn macht voor hogergenoemde bunders, 't zij gronden, bossen of weiden, voor mij en mijn erfgenamen één denier als cijns heb behouden die door het voornoemde klooster jaarlijks op de feestdag van Sint-Remigius afgelost zal moeten worden. Zijn aanwezig geweest bij deze akte: J. abdis en het reeds vaak genoemde klooster; Joannes, plebaan van Linter; Magister Symon van Gelder; Otto, Henricus en Willem, schepenen van Tienen; Godefridus, Hubertus, Giselbertus, schepenen van Linter: Lambertus, Laurentius, Volcard, Thomas, ingezetenen en veel anderen. En opdat deze oorkonde gekend en ongeschonden zou blijven, heb ik deze oorkonde met mijn zegel bekrachtigd, evenals met het zegel van de kerk en van de stad Tienen. In het jaar onzes Heren 1237.

 (vertaling uit het Latijn)

Bron: BETS, Geschiedenis der gemeenten Oplinter, Bunsbeek en Hautem, 1870, p. 217.

----------

miles,-itis: ridder

nosse, noscui, notum: kennen

elemosina,-ae: aalmoes

conferre, contuli, conlatum: geven, overdragen schenken

buonuarium,-i: bunder (ongeveer 1.3 ha)

silva,-ae: bos

pratum,-i: weide

possidere, possedi, possessum: bezitten

retinere, -tinui,-tentum: behouden

census: cijns

ratus,-a,um: aanvaard

inconvolsus: ongeschonden

communire: versterken, bekrachtigen

12:22 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Schapen in Neerlinter - 1234

Jan, edelman van Neerlinter, aan allen tegenwoordig en toekomstig. Wij willen dat zij die tegenwoordig zijn en zullen zijn, voor de eeuwigheid weten, dat ik aan de eerwaarde abt en het Cisterciënserklooster van Linter, voor God een dergelijke gunst verleen, op aandringen van onze moeder en onze broers, dat hun schapen, namelijk 300 in aantal, op de weiden van het allodium van Neerlinter, vrij mogen weiden. Niemand van onze kant of van de onzen is geoorloofd daaraan afbreuk te doen. Opdat dit voor eeuwig van kracht zou zijn, hebben wij dit bekrachtigd met onze zegel, hebben eveneens un zegel aangehecht de heer van Diest en de heer van Wezemaal. In de maand april onzes Heren 1234.

(vertaling uit het Latijn)

Bron: BETS, Geschiedenis van Neerlinter, 1870, p. 113. 

----------

ovis, -is: schaap

pascuum, -i: wei

pascere, pascui: weiden, hoeden

robur: -oris: kracht

munimen,-inis: oorkonde, rechthandeling

11:22 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |