19-02-14

Het Boudenshof te Wommersom: pachtcontract uit 1444

Transcriptie van een pachtbrief van het Boudenshof te Wommersom uit 1444, uit het archief van de abdij van Vrouwenperk (RAL,KA, nr. 9550), gedeeltelijk getranscribeerd door J. Cools in Eigen Schoon en de Brabander, 1953.

Item jan de goetmak(er) de jonge ..in jegewordigheit  der scepen(en) van loeven(en) heeft genome(n)  ende bekent dat hij genomen heeft van vrouwen kathelijne(n) van marbeke abdisse scloester van p(er)ke ende co(n)vent des selfs cloest(er)s hue(ren) hoff geheten boudens hoff..gelegen inde p(ro)chie van wolm(er)shem met den huysen hove(n) wynne(nde lande beemde(n) ende euselen dair toe hoe(re)nde gelijc jan de gortmans dat te houde(n) plach te houde(n) te hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te naestcomen(de)
ene(n) t(er)lijn van viii jairen lanc dien na dand(er) sonder middel volghende elcx jairs dae(re)n bynne(n) om lxxv mudden harde corens goet ende payabel d(er) maten van thiene(n) acht halst(er) voe(r) elc mudde gerekent met wanne ende met vleugelen wael  bereidt des alse beste coren dat de voirs wynne inde schuere vuere(n) sal  naest zijne(n) zade
ende om xxix mudde ghersten goed en(de) custbair met wanne ende vleugelen wel berendt der mate(n) voir(gescreven) gerekent altoes viii hast(er) voe(r) elc mudde ende om iii mudden raepsaets goet ende payabel ende  twee mudden witt(er) erweten  oic altoes acht halst(er) voe(r) een mudde gerekent
te gelden en(de) te betalen alle jaer den vorss t(er)mijn due(re)nde te sinte andries misse apostels ende bynne(n) den cloeste(r) van vrouwenperke te leve(re)n op cost des vors jann telken t(er)mijn als v(er)volchde scout
voirt sal de wynne jairlicx geve(n) ende betaele(n) den vors cloest(er) 100 pont payements ende noch thien pont vande(n) boschellen alsulken ponde als gemeynlijc in borssen gaensolen Ende hij sal oic ghevene(n) ende betaelen alle jaire te kersmisse den vors t(er)mijn due(re)nde inde vrouwen der abdisse xiiii oude scilt met den vier leeuwe
voe(r) xx vette verken(en) te weten ..xii verken(en) dair af xi mottoen(en) ende voe(r) dande(re) acht verke(en) XXXVI mottoen(en) alsulke mottoen(en) alsmen van verken(en) van hande te hande jairlix betalen sal
Item sal hij aende vrouwe(n) en(de) hue(re)n vors. co(n)vente alle jaire te beloken paesschen vier calve(re)n goed ende custbair
Item sal de voirs wynne leve(re)n en(de) sculdich zijn te leve(re)n elx jairs den vors t(er)mijn due(re)nde IIII [C] perskeseen ende twe perskese goet ende custbair den kellerssen van vrouwen p(er)ke en(de ) vu(er) vrouwe(n) der abdissen voirs(creven) ? p(er)skese en(de) aen vrouwe(n) d(er) abdissen twe salanen? Elke tsiairs twe p(er)skese ende den pryoidinen vier ende der oud(er) pryorinde(n) drie der borsschuere drie en(de) den twe core(n) vrouwe(n) elken twe
Ende wart dat sake dat e(n)nige jouffr(ouwen) vande(n) voirs cloeste(r) op tvoirs hoff te boydens quame(n) van imtanc? Meyr? Tot alreheylige(n) misse die van dese(n) voirg(escreven) ambachte met en wae(re)n dien soude de voirs wynne (...) ende dese kese goet en(de) custbair indermate(n) van VI gelten goeds melx
Item sal oic de voirs wynne den voirs kellersen leve(re)n alle jaire den voirs t(er)mijn due(re)nde te palmdage X[C] eye(re)n ende de selve kellerse sal hebben half doest dat bynne(n) den voirs(creven) hove wassen sal
Item sal oic de selve wynne jairlix geve(n) en(de ) leve(re)n aende vrouwe(n) der abdissen voirs tweehondert eye(re)n enen hamel en(de) een lam te paeschen goet ende custbair elx jairs den voirs t(er)mijn due(re)nde
Item heeft voirt geloeft de selve wynne den ..wel ontfangen van eten ende van drincken..enen pot goede wijns
item heeft de abdisse gelevert C LXXV oude scapen dair voe(r) sal [de win jaarlijks geven tien cronen] d(er) mu(n)ten sconinx van vrancr(ijck) tsinte kathlijne dagh te betalen(en) ..en(de) voer de twelf runde(re)n die hij wynnere)n soude XL pont pay(ement)..te half aprille...voor de xii verkens XX pond payement
Item sal de wynne den pacht te leuwe te worme te scuppenstode te thiene(n) en(de) de pacht vanden thiende(n)  van wolm(er)shem en(de) van hakendovel en(de) alle(n) den pacht die te boyens hove toebehoirt en(de) d(er) ande(re)n pacht die de jouff(rouwe) van vrouwen p(er)ke dair hebben oft vragen moegen aldair omtrent bynne(n) d(er) selven cloeste(r) ende vue(re)n op sine(n cost alle jaire den vorsc(reven) t(er)mijn due(re)nde ende ale de keere des eens dachs  dair omme compt dat dan den wagen des anderen dachs bereet sijn sal dien pacht  te bringen gelijc dat voors(creven) es ende soe wair de vors(creven) wynne dit aldus niet en dade Datme(n) dan ande(er) wagen(en) op hem huren soude dat vors(creven) coren ende pacht te vue(re)n op zijnen cost
Item wair dat sake dat orloege wae(re) bynne(n) desen voirs(creven) t(er)mijne oft datmen orloeghs vreesde soes al de voirs wynne alle(n) den voirs pacht ende coren op sijn(en) cost vueren  te loven(en) oft te thiene(n) dairs de voirs abdisse...te vinden zijn moegt
Ende alsoe vollijc alst coren inde schure es soes al de voirsc wynne stephanus doen derschen ende dat coren leve(re)n te vrouwenperk ende wart dat hijs niet en dade ende hijs v(er)socht wa(re) van tcloesters wegen voirsc datme(n) dan derschers dair toe hue(re)n soude op sijnen cost
Item wert voirt ond(er)sproken wairt dat sake dat den selve(n) cloeste(r) van vrouwen p(er)ke inden voirsc hove te boydens enige scade geschiede van den voirsc wynne(n) vuere oft dat aldair e(n)nige ongeval oft scade quame bij sijne(n) …
Item soes al de vorsc wynne doen ende sculdich zijn te doen(e) den vorsc t(er)mijn duerende alle de corweyen en(de) dienste die tvoirsc  hof  den he(re) sculdich es het zij van wagen van gasten van rudd(er)en van knapen van she(re)n honden en(de) van she(re)n gasten en(de) sal oic tselve hoff houden van allen...
Ite(m) es voirt besproken dat de selve wynne alle de huysinge vande(n) voirs hoven den selve(n) t(er)mijn due(re)nde houden sal en(de) loflic van wande en(de) van mure(n) en(de) oic van dak en(de) de beemde tot den voirs hove hor(n)de sal hij oic houde(n) wel en(de) loflijc van grachte(n) en(de) van thuynen
En(de) oic alsoe late(n) te sine(n) utganc des voirs t(er)mijns oic en sal hij geen boeme niet meer moege(n) truncken dan hij behoeve(n) sal de voirs goede mede te veurelen?
En(de) wairt dat dair e(n)nich boem verdroechde
ende soude de vors wynne hebbe(n) en(de) moegen uutdoen en(de) voe(r) elken ve(r)droeghden boem sal hij weder twe levende poten sculdich zijn te setten uutgestenden dat de voirsc wynne gheen oeftboeme houwen noch uutworpen noch hebben en sal
Item wart dat sake dat bynne(n) de voirs hove van e(n)nigen groene(n) of groet(en)...
Item hij sal oic op tgoet te boydens sjairs hondert levende poten sette(n) en(de) en(de) geen stroe noch stoppelen en sal moege(n) vueren dan int voirsc hoff en(de) aldair te mest bek(er)en des lands shoefs van boydens voirsc
Item sal de voirsc wy(n)ne elx jairs den voirs t(er)mijn due(re)nde den  meye(r) ende scepen(en) van wolm(er)she(m) gheven drie...(…)
Item es te wete(n) dat de voirs abdisse en hoire co(n)vent  den voirs wynne gelev(er)t hebben die goede ende have die hij nae bescreven es
Inden iersten vi p(er)de ten groete(n) wagen(en) getaxeert op liiii rinsche gulden(en) Item noch iiii p(er)de getaxeert op xviii rinsch guld(en) Item twee wagen(en) op xiiii rinsch gulden met hue(re)n getouwe Item pluege en(de) eeghden op viii rinsche gulden Item vii coeyen twee versen van twe jae(re)n ene(n) verre en(de) twe jairlinghe getaeert op xl rinsche gul(den) Item xxxiiii verken(en) en(de) ix cuddenen geprijst op xxix rinschgulden...
dese voirs beesten wagen ende pluege en(de) ande(re) getouwe sal de voirs wynne ten uutganc sijns t(er)mijns doen taxe(re)n en(de) prien met goede(n) bestendene knapen die dair af wynners noch...
Item noch xiiii sacke ende ½? pont kampe een molevat kampssaet twee yse(re)n eeghde wissen vijff gerekent ende een niwe lyne iii pair ploechsterte
xiiii bedden gescat op xiii mottoen(en) en(de) i vurde xiii pair slapelaken op c lb en(de) xx schellingen...gescadt en(de) iiii sargen op xxi pont en(de) xiiii mudde gersten xi mudde even(en) en(de) xi mudde orsscorens en(de) iii halstr(re)n raipsaets thiensche mate(n) viii halster voe(r) elc mudde gerekent Item xl hoende(re)n en(de) vi  emden twe weenderen
Item inde koeken(en) ene(n) groete(n) ketel iii cleyn ketele(n) twee  yse(re)n panne(n) een eren panne en(de) twee ere(n) potte elc van vi gelten iii groete eeren potten. Int forneis noch ene(n) groete(n) ere(n)pot inde werden van drie mott(oenen) een waschthyne een cleyn thijne een halst(er) ende een spindeken ene(n) roest een tange ene(n) hael een schrijne
inde koeken(en) iii lant(er)ne 
Item int keeschuys v perssen iii thijne(n) een stande v groete hulten melc teylen twee emme(re)n met ijseren gebonde, i groete(n) blauwen stene dair me(n) de kese op maect, v vijselen i te(re) ...twee eme(re)n met yse(re)n gebonde vi rieke twe hoygaffelen en(de) mesthaec twee scuppen  een ruseke een acx een strunc bijl twee gaff een a(m)melaken iii dwelen eene(n) doec opden desch ene(n)groete(n) groene(n) kese ende ene(n) cleyne(n) 1 vat harinx iii [c] xiiii ? ii ½ harinc vat souts twee vuer kegelen met eyse(re)n gebonden elc van vi grten? twee scrijne(n) met spinde een karwat een lavoir
inde smisse v hoeps coelen ende slijpsteen ene(n) haeck ene(n) haembult? ene(n) voir hav(er)? een  recht  tange twee blaesbalgh
item inden schue(re)n wynt(er) coren mett(er) aren vijf woethage? Inden gersten tas en(en)
Int cafhuys een voeli?hoys inde smisse en(en) p(ar)tie walmen vijf steen kerssen
(...)

 

11:28 Gepost door Hagelandia | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.